Nieuws

17 November 2015

Op 14 november heeft Alexis Oskam, de bestuursvoorzitter van D66 Oude IJsselstreek, een brief geschreven waarin hij terugblikt op de afgelopen periode. Ook gaat hij in op het verlies van  Angelique van der Meer-Schepers als raadslid voor onze partij.

Deze brief wordt 18 november 2015 gepubliceerd in de Oude IJsselstreek Vizier.11 November 2015
Tijdens de raadsvergadering van 11 november heeft ons Raadslid Angelique van der Meer aangegeven haar ontslag in te dienen als raadslid. Haar verklaring leest u hier


15 October 2015
Op 15 oktober heeft D66 een open brief gestuurd naar de raad naar aanleiding van uitingen in de Gelderlander en de coalitiedeelname door D66.


22 September 2015
Maandagavond 21 september heeft Hayo Canter Cremers namens D66 Oude IJsselstreek aan het begin van de openbare bijeenkomst met de formateurs en fractievertegenwoordigers van de politieke partijen de volgende verklaring afgelegd n.a.v. de gang van zaken rond de formatiebesprekingen in de gemeente Oude IJsselstreek.


18 January 2014

Wilt u onze nieuwsbrieven ontvangen? Aanmelden kan hier : NIEUWSBRIEFWelkom op de website van D66 Oude IJsselstreek

 

17-11-2015 Brief van voorzitter aan D66-kiezers

 

Op 14 november heeft Alexis Oskam, de bestuursvoorzitter van D66 Oude IJsselstreek, een brief geschreven waarin hij terugblikt op de afgelopen periode. Ook gaat hij in op het verlies van  Angelique van der Meer-Schepers als raadslid voor onze partij.

Deze brief wordt 18 november 2015 gepubliceerd in de Oude IJsselstreek Vizier.

Mocht u hierop willen reageren, dan kan dat door te mailen naar info@d66oij.nl

 

BRIEF volgt hieronder:

 

Oude-IJsselstreek, 14 november 2015

 

Geachte D66 kiezers,

 

Het zal u niet ontgaan zijn, dat de laatste maanden de gemeentepolitiek in de Oude IJsselstreek een aantal curieuze wendingen heeft doorgemaakt.

 

Aanvankelijk was de raad op de goede weg na de diverse rapporten over het functioneren van de raad en de gemeente. De veel gehoorde klachten over achterkamertjes-, machtspolitiek en gebrek aan transparantie werden serieus meegewogen in besluiten en acties om te komen tot een nieuw college. Ten dele onder leiding van externe informateurs ontstonden vruchtbare gesprekken over het functioneren van de raad, de driehoek (burgemeester, gemeentesecretaris en griffier) en de gemeente en groeide de hoop bij diverse partijen dat men vlot uit de impasse zou geraken en op constructieve wijze samen zou kunnen werken aan de toekomst van onze gemeente.

 

De wijze waarop vervolgens de formateurs geselecteerd en benoemd werden, bracht de raad echter verder van het ingeslagen pad dan ooit tevoren. Dat er bij een formatieproces onder de politieke partijen winnaars en verliezers zijn, moge duidelijk zijn. In onze gemeente is het echter noodzakelijk om in gezamenlijkheid het vertrouwen van de burger in de politiek en het functioneren van de gemeente in zijn geheel te herstellen.

 

Deze week bereikte het gekonkel in de raad een bizarre climax. Degenen die de raadsvergadering op 11 november 2015 gevolgd hebben, konden waarnemen hoe de formateurs feitelijke onjuistheden in hun rapport afdeden met het creëren van nog meer ruis en mist. Eveneens kwam er geen duidelijk antwoord op de vraag waarom formateur Harry ter Braak op eigen initiatief in de pers “zijn waarheid” verspreid heeft over de insteek van D66 in het formatie proces.

 

Voor alle duidelijkheid wil ik benadrukken dat wij als partij de insteek gekozen hebben om structureel te werken vanuit de inhoud, het belang van iedere burger en een correct proces. Personen spelen hierin geen rol tot het moment dat bepaald is welke competenties passen bij de vereiste inhoud. Daarnaast is integer en transparant handelen voor ons een grondbeginsel. Een burger en kiezer heeft daar wat ons betreft recht op. Gegeven de situatie waarin de gemeente zich bevindt, past het in onze visie dan ook niet om in gesprek te gaan of te blijven met partijen die in onze ogen het belang van de burger niet vooropzetten en tevens een schijn van eigen belangen creëren.

 

Het resultaat van het “formatieproces” overziend, vrees ik  dat de op 12 november 2015 benoemde wethouders niet over de gewenste bestuurlijke kennis en ervaring beschikken om voor alle burgers een stabiel en goed functionerend gemeentebestuur te realiseren. In plaats van samenwerken vanuit het duale principe lijkt de machts- en achterkamertjespolitiek van weleer in alle hevigheid terug te keren.

 

Uitermate trots ben ik op ons raadslid Angelique van der Meer-Schepers die, na jarenlange inspanning voor de burgers in deze gemeente, vanuit haar eigen integriteit gemeend heeft haar rug recht te moeten houden en dat zij niet langer onderdeel wil uitmaken van dit circus. D66 Oude IJsselstreek heeft diep respect voor haar beslissing. Het is voor onze partij een groot verlies maar volledig in lijn met onze principes. Wij beraden ons momenteel over haar opvolging en op onze koers voor de resterende raadsperiode. U kunt er in ieder geval op rekenen dat deze koers integer, oprecht en transparant zal zijn.

 

Met vriendelijke groet,

 

Alexis Oskam

 

Voorzitter

D66 Oude IJsselstreek

 

 

 

11-11-2015 Angelique van der Meer kondigt ontslag aan als raadslid

Beste Raad, College, Burgemeester, ambtenaren en aanwezigen op de tribune,

 

Vanavond zal ik mijn ontslag indienen als raadslid en ik heb behoefte om mijn besluit kort toe te lichten.

 

Het is een voorrecht om in een democratisch land te wonen en daarom vind ik het van belang om het duale systeem hoog houden, ieder raadslid vertegenwoordigt een deel van onze inwoners of je nu bij een coalitie of oppositie partij hoort.

Toen het rapport van Annelies Verstand verscheen, kon ik mij daar helemaal in vinden.

Er leek een nieuw besef te zijn ontstaan over het functioneren van de politiek in de gemeente Oude IJsselstreek.

Dit gaf mij hoop. Maar vanaf het moment dat CDA fractievoorzitter Anita Ermers aftrad, ging het naar mijn gevoel bergafwaarts binnen de raad en het college. Het getouwtrek was begonnen. Voor mij blijft het altijd een merkwaardig schouwspel, hoe mensen kunnen veranderen zodra er geld of macht in het spel is.

In de wetenschap dat het soms eerst slechter moet gaan, voordat het beter wordt, heb ik de hoop tot het laatst blijven houden. Maar met het verstrijken van de tijd werd deze hoop steeds kleiner.

 

Vanaf afgelopen zomer schaam ik me dat ik nog onderdeel uitmaak van dit politieke spektakel.

Omdat ik vind dat het mijn plicht is om de stem van mijn achterban nog één keer te laten gelden, heb ik tot vanavond gewacht. Ik zal vanavond dan ook tegen dit college stemmen met uitzondering van Wethouder Kuster, omdat hij in mijn ogen wel het duale systeem koestert.

 

 

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om de volgende mensen bedanken:

– allereerst alle inwoners die in 2010 en 2014 op mij gestemd hebben,

– de fractie, het bestuur en de leden van D66 voor hun vertrouwen en steun in mijn werk als raadslid. Nu zal ik hen gaan steunen maar dan vanuit de luwte.

– de beleidsambtenaren binnen het sociale domein voor de inhoudelijke gesprekken over schuldhulpverlening, WMO en de decentralisaties.

– en tot slot alle mensen die mij van informatie voorzien hebben vanuit de samenleving.

 

 

Ik wil afsluiten met een levenswijsheid van mijn opa, waaraan ik mijn keuzes en beslissingen in mijn leven toets:

 

Liever rechtop gestorven, dan op de knieën geleefd.

 

Angelique van der Meer-Schepers

 

 

 

15-10-2015 Open Brief aan Raad gemeente Oude IJsselstreek

 

Open brief

Datum 15-10-2015

Oude IJsselstreek

 

 

Geachte leden van de raad,


Vanmorgen stond er een interview met  Harry te Braake in de Gelderlander. In dit interview stelt hij dat D66 tijdens de coalitieonderhandeling alleen maar over poppetjes wilde praten. Onder verwijzing naar onze eerdere verklaring is dit pertinent onjuist. D66 heeft consistent aangegeven te gaan voor een zuiver proces waarbij eerst overeenstemming wordt bereikt over de inhoud, vervolgens wordt gekeken naar wat daarvoor nodig is en dan tot slot van het proces wordt gesproken over de personele invulling aan de hand van functionele criteria zoals benodigde expertise en vaardigheden.

 

D66 gaf in de eerdere verklaring al aan geen ruimte meer te zien voor verdere deelname aan deze coalitieonderhandelingen. D66 is van mening dat de formateurs in de gegeven omstandigheden hun opdracht zouden moeten teruggeven. Het nu al zo lang voortslepende formatieproces biedt ons inziens geen zicht op een werkbaar eindresultaat. D66  vindt dit niet in het belang van de gemeente en haar inwoners. D66 pleit daarom nogmaals voor de instelling van een zogenaamd zakencollege. Om dit pleidooi verder kracht bij te stellen verzoeken wij de griffier de behandeling van deze open brief op de agenda van de volgende raadsvergadering te plaatsen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Hayo Canter Cremers

 

Fractievoorzitter D66 Oude IJsselstreek

 

 

21-09-2015  Verklaring D66 nav Formatiebesprekingen

 

 

Maandagavond 21 september heeft Hayo Canter Cremers namens D66 Oude IJsselstreek aan het begin van de openbare bijeenkomst met de formateurs en fractievertegenwoordigers van de politieke partijen de volgende verklaring afgelegd n.a.v. de gang van zaken rond de formatiebesprekingen in de gemeente Oude IJsselstreek.

 

 

Voorzitter,

 

D66 zou graag een korte verklaring afleggen:

 

Na een tweede individueel gesprek met de formateurs op zaterdag 12 september is D66 op dinsdag 15 september uitgenodigd om om 19.00 uur als vierde partij aan te schuiven bij de coalitie onderhandelingen tussen Lokaal Belang, CDA en VVD.

 

Kort na de opening van deze vergadering gaf de onderhandelaar namens de VVD, de heer Richard de Lange, aan dat de fracties van CDA en Lokaal Belang in eerder onderhandelingsoverleg tussen deze partijen als uitgangspunt naar voren hadden gebracht dat de zittende wethouders  bleven zitten. D66 heeft hierop aan de onderhandelaars van CDA en Lokaal belang gevraagd of dit klopte. Beide gaven aan dat dit zo was en dat dit ook unaniem werd gesteund door hun beider fracties. De onderhandelaar namens Lokaal Belang, de heer Colenbrander, gaf daarbij ook nog aan het eigenlijk logisch want

a) de wethouders hadden geen politieke fout gemaakt en

b) we hebben bestaand beleid en dit beleid zou toch niet 180 graden veranderen.

 

Hierna heeft D66 gevraagd om een korte schorsing om de achterban te raadplegen. Na deze schorsing heeft D66 aangegeven zich uit deze coalitieonderhandelingen terug te trekken omdat ze het procesmatig verkeerd vindt om met een dergelijk standpunt (de zittende wethouders blijven zitten) de onderhandelingen te beginnen. Daarbij heeft D66 aangegeven dat ordentelijke coalitieonderhandelingen dienen te starten met de inhoud: wat willen we waarom bereiken.  Als hier overeenstemming is bereikt start de discussie over wat daarvoor nodig is en tot slot wordt dan gekeken naar zaken als aantal wethouders, gezochte vaardigheden en expertise. Indien deze bij  een of meer zittende wethouders aanwezig is ziet D66 geen bezwaar deze persoon dan wel personen te laten zitten. Zo niet zullen er helaas andere  wethouders benoemd moeten worden.

Onder het verlaten van de vergaderzaal vroeg formateur Harry te Braake aan de onderhandelaars van D66 de pers met dit alles niet actief te benaderen tot aan de openbare vergadering van 21 september. De onderhandelaars van D66 hebben dit toegezegd en zich daaraan ook gehouden.

 

Deze gang van zaken is nogmaals aan de orde geweest in een overleg van de fractievoorzitters en de formateurs van afgelopen vrijdag 18 september. Daarbij heeft D66 de formateurs verzocht de terugtrekking van deze partij uit de coalitieonderhandelingen in het verslag over de onderhandelingen op te nemen. Dat werd geweigerd.

 

Hoe het ook zij: De uitspraak van de formateurs gedaan in De Gelderlander van afgelopen zaterdag 19 september dat er niet over de poppetjes werd gepraat is in de ogen van D66 feitelijk onjuist. D66 ziet dan ook verder geen basis voor een verdere vruchtbare samenwerking met deze formateurs. We verzoeken hun dan ook hun opdracht terug te geven.

 

Los daarvan gaat D66 de burgermeester verzoeken om op zo kort mogelijke  termijn een extra raadsvergadering uit te schrijven om een constructieve oplossing te bespreken voor het op korte termijn instellen van een daadkrachtig college in de vorm van een zogenaamd zakenkabinet.

 

Gelet op de grote uitdagingen waar onze gemeente voor staat hebben onze inwoners er recht op dat we op zo kort mogelijke termijn op een goede wijze uit de bestuurlijke impasse komen waarin we ons nu al sinds eind april bevinden.

 

Voorzitter tot zover.

 

 

11-03-2015  OPROEP aan houders van een PGB (Persoons Gebonden Budget)

Op woensdag 11 maart 2015 heeft Meer van der, Angelique

<a.vandermeer@oude-ijsselstreek.nl>

het volgende geschreven:

 

Oproep aan PGB houders

Eind januari kwamen de eerste signalen dat veel gemeenten achterliepen met het versturen van de toekenningenbeschikkingen aan PGB houders, die per 1 januari 2015 van de AWBZ zijn overgegaan naar de gemeente.  Hierom heeft D66 Oude IJsselstreek schriftelijke vragen gesteld aan gemeente Oude IJsselstreek of daar ook een achterstand is.

Op 12 februari kregen we van de gemeente het bericht dat all PGB houders een beschikking hadden ontvangen. Toch krijgen we signalen dat er PGB houders binnen de gemeente Oude IJsselstreek zijn die niet geïnformeerd zijn.

D66 Oude IJsselstreek doet daarom een oproep aan PGB houders binnen de gemeente Oude IJsselstreek, die ons hierover kunnen informeren.

Angelique van der Meer-Schepers, raadslid D66 Oude IJsselstreek

 

Deze vragen en antwoorden zijn hier terug te vinden op onze website.

 

21-02-2015 - D66 voor Openheid en Transparantie inzake rapport Verstand

Naar aanleiding van diverse berichtgevingen in de krant en op sociale media heeft D66 Oude IJsselstreek een reactie geschreven. Deze kunt u hier lezen: Rapport Verstand

 

 

22-01-2015 Vragen aan College

 

Ons Raadslid Angelique van der Meer heeft op 22 januari vragen gesteld naar aanleiding van signalen over de werking van het PGB. De vragen zijn hier na te lezen: Vraag 20-01-2015 PGB

 

Het antwoord van het college leest u hier: ANTWOORD

 

Beantwoording vragen D66

 

We hebben een reactie ontvangen op onze vragen van

- 8 december over dunning bomen

- 16 december over de handhaving bouwvergunningen.

U vindt de reactie als PDF-bestand bij de vragen die u hier kunt lezen:

Vraag 08-12-2014 Bomendunning

Vraag: 16-12-2014 Handhaving

 

 

---

Bestuur en Fractie en alle leden van D66 Oude IJsselstreek wensen u fijne dagen en een mooi 2014!

 

 

2014 - Een bewogen jaar

 

Het jaar 2014 is bijna voorbij. Een bewogen jaar voor de politiek en ook voor de politici van D66 Oude IJsselstreek betekende 2014 meer dan "op de winkel passen". Verkiezingen, een ander college, minder volksvertegenwoordigers in onze gemeente verdeeld over meer partijen, veel tijd en energie besteden aan zaken die in de zeer nabije, maar ook in de verder weg liggende toekomst gaan spelen, een andere "onze manier van werken", allemaal onderwerpen die belangrijk zijn.

 

Ook binnen het bestuur van onze afdeling zijn wijzigingen geweest. Wat is onze koers om de stip aan de horizon te bereiken? Wat kunnen en willen we als partij betekenen voor de leden, de burgers van Oude IJsselstreek of de Achterhoeker? Misschien heeft u wel goede ideeën die passen bij ons gedachtengoed.

 

We zijn nog enkele dagen van het nieuwe jaar 2015 verwijderd. Veel mensen maken nu hun goede voornemens. Misschien heeft u al besloten dat u tijdens de provinciale verkiezingen gaat stemmen op een van onze jonge vertegenwoordigers.  Misschien heeft u zelfs al eens overwogen om lid te worden van D66 Oude IJsselstreek en gaat u dat komend jaar waarmaken.

 

Vanuit de fractie is afgelopen week weer een nieuwsbrief gestuurd. Deze kunt u hier lezen en als u vragen of opmerkingen heeft, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

 

We wensen u een goed en mooi 2015!

 

 

 

NIEUWS UIT DE FRACTIE


VRAGEN AAN HET COLLEGE VAN B&W

 

D66 heeft in over diverse zaken schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. U vindt deze vragen, en waar reeds ontvangen de antwoorden, door op onderstaande verwijzingen te klikken.

 

 

Vraag 08 december 2014:  Bomendunning Buitengebied oa Rabelingstraat

 

Vraag 16 december 2014:  Handhaving bouwvergunningen

Zijn dit de laatste donkere dagen voor Kerst voor veel van de bomen aan o.a. de Rabelingstraat?

 

 

NAV Raadsrotonde 16 oktober

 

Zwembad de Blenk langer open

 

D66 Oude IJsselstreek stelde in de raadsrotonde van afgelopen donderdag 16 oktober de vraag of het Zwembad de Blenk niet langer open kan blijven. Wethouder Kuster zegde toe dat een goed idee van D66  te vinden en er werk van te maken.

 

Tot nu toe is gezegd  dat Zwembad de Blenk in Ulft op 31 december 2014 voor de laatste keer open zou zijn. Het viel  D66 fractieassistent Robert Bolk tijdens het lezen van de bestuursrapportage en begroting op dat het zwembadpersoneel desondanks nog tot ver in 2015 in dienst blijft van de gemeente. Is het dan niet veel beter  en kosteneffectiever ook het zwembad open te houden, vroeg hij zich af.   De wethouder is het volledig met D66 eens.  Zoals het er nu uitziet zal het zwembad in ieder geval tot de zomer 2015 gewoon open zijn.

 

 

Diverse onderwerpen:

Enkele zaken waar we sinds de verkiezingen aandacht voor hebben gevraagd zijn:
- 03-06-2014 Vragen over aankoop Boerderij Lubbers (Ulft/Silvolde) bij DRU terrein
- 07-07-2014 Vragen over aankoop pand Deurvorst Terborg
- 16-07-2014 Antwoord ontvangen over 03-06-14 Aankoop boerderij
- 18-07-2014 Antwoord ontvangen over 07-07-14 Vraag aankoop Deurvorst

 

 

NIEUWE SITE

D66 Oude IJsselstreek is bezig met het opzetten van een nieuwe internetsite. Na het zomerreces hopen we u de nieuwe site te presenteren. U vindt daar uiteraard onze visie, vragen en woordvoeringen, net als de standpunten en ideeën waar de mensen van D66 Oude IJsselstreek voor staan.
Vanzelfsprekend blijven we de vinger aan de pols houden en kijken we kritisch en constructief mee naar de politiek in en rond onze gemeente.

.

TWEE ZETELS voor D66 Oude IJsselstreek

 

Als 1893 inwoners van onze gemeente onze vizie en standpunten steunen door op D66 Oude IJsselstreek te stemmen, terwijl er meer te kiezen viel, dan kunnen we niet anders dan constateren dat we niet alleen kritisch en constructief zijn.
Uit de eerste gegevens blijkt dat de kiezer onze huidige raadsleden Hayo Canter Cremers en Angelique van der Meer-Schepers graag als hun vertegenwoordiger ziet. Mede namens hen willen wij een ieder die ons een warm hart toedraagt hartelijk danken.
Kijk ook op onze speciale pagina. VERKIEZINGEN 2014 / NIEUWSBRIEF
Alle uitslagen vind u uiteraard ook op de site van de gemeente: www.oude-ijsselstreek.nl

.


ACTUEEL - LAATSTE NIEUWS - WETENSWAARDIG - KRITISCH - TRANSPARANT - D66 OUDE IJSSELSTREEK

 

06-03-2014 D66 Oude IJsselstreek stelt invoering correctief referendum voor

D66 Oude IJsselstreek is voorstander van de invoering van een correctief referendum en heeft daarvoor vandaag een initiatief raadsvoorstel ingediend bij de gemeente Oude IJsselstreek. Het voorstel bevat enkele belangrijke punten. D66 ziet het correctief referendum als een goede methode om het democratisch gehalte van de gemeentebestuur verder te verhogen.  U leest het voorstel door hier te klikken: Voorstel invoering correctief referendum

 

 

 

05-03-2014 UITNODIGING D66-OIJ Thema avond in Ons Pakhuus

 

Op maandagavond 17 maart is er een discussieavond over Groene Energie, Duurzaamheid en Innovatie.  Iedereen is van harte welkom in de Molenzaal van "Ons Pakhuus", Molenberg 2, 7064 GK in Silvolde. Lees hier meer over deze avond met bijzondere inleiders. 17 maart Discussieavond

 

 

03-03-2014 Vragen nav groot onderhoud N818 Terborg Varsseveld

 

D66 was net als bewoners verbaast over uitspraken door de provincie die betrekking hebben tot de planning en uitvoering van het groot onderhoud aan de N818. Met name de schijnbaar vastgestelde komst van een rotonde ter hoogte van de kruising met de Munstermanstraat / Keppelbroeksdijk riep op tot vraagtekens. We hebben daarom verhelderende vragen gesteld met het verzoek om spoedige beantwoording, gelet op de start van de werkzaamheden in de komende week. U leest onze vragen hier:

03-03-2014 Groot onderhoud N818 - Rotonde

 

26-2-2014 Antwoord Milieustraat ontvangen

 

D66 heeft een brief ontvangen met daarop een reactie en antwoord op de vragen die zijn gesteld over de inrichting van een milieustraat. U leest het hier: Vraag Milieustraat

 

 

25-02-2014 Persbericht over Mantel- en Respijtzorg

 

 

Met het faillisement van Fidessa is onduidelijk hoe de gemeente de belangrijke ontlasting van mantelzorgers nu heeft georganiseerd. Het onderwerp is des te actueler omdat met de overdracht van rijkstaken per 1 januari 2015 de gemeente de verantwoording gaat dragen voor meer en zwaardere zorgtaken. De vragen die Angelique hierover heeft gesteld leest u hier: 24-02-2014 Vragen Mantel- en Respijtzorg

 

 

 

20-02-2014 Persbericht: Gemeente Oude IJsselstreek met schulden in de gevarenzone

 

 

De gemeente Oude IJsselstreek heeft haar schulden in de periode 2009-2012 met meer dan 25% zien stijgen tot  circa €126 miljoen. Dit ondanks de opbrengst van ruim €42 miljoen voor de verkoop van de NUON aandelen in 2009. Dit beleid heeft ervoor gezorgd dat Oude IJsselstreek nu in de oranje gevarenzone staat. Een vergelijk met de overige Achterhoekse gemeenten laat zien dat er slechts een gemeente is die ons overtreft.

Meer over dit onderwerp leest u hier: 20-02-2014 Persbericht: Oude IJsselstreek met schulden in gevarenzone

 

 

 

13-02-2014 Verzoek aan B&W: publiceer alle gemeentelijke subsidies op internet

 

 

In de praktijk blijkt bij verenigingen en organisaties bijzonder veel onduidelijkheid te bestaan wie waarvoor welke subsidie krijgt, alsook over de subsidiebedragen.  D66  vindt dat het transparant moet zijn waar publiek geld aan uitgegeven wordt. Dit kan eenvoudig worden gerealiseerd door  op de gemeentelijke website een openbare lijst bij te houden van alle verstrekte subsidies. Hierover heeft D66 een voorstel ingediend bij het college van B&W.

13-02-2014 Openbaarheid subsidies

 


10-02-2014 Hoe staat het in OIJ met veiligheid van Suwinet

 

 

Angelique van der Meer heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de veiligheid van Suwinet. Via Suwinet kunnen overheidsorganisaties gegevens van burgers en bedrijven digitaal inzien en gebruiken. De burger verwacht dat eenmaal aangeleverde gegevens ook elders gebruikt worden door overheidsorganisaties, maar diezelfde burger hecht ook waarde aan zijn privacy en verwacht dat zijn gegevens veilig en betrouwbaar worden aangewend. Uit recent onderzoek blijkt echter dat onze gemeente maar aan één van de zeven normen voldoet.

U leest de vragen hier: 10-02-2014 Vragen Beveiliging Suwinet

 

 

04-02-2014 D66 vraagt om gemeentelijke milieustraat

 

 

D66 heeft het college gevraagd naar de bereidheid om een eigen milieustraat aanleggen op de gemeentewerf. Het persbericht en de brief aan B&W leest u hier:  Vraag Milieustraat

 

03-02-2014 Kieslijst officieel aan gemeente aangeboden

 

Vanmorgen heeft lijsttrekker Hayo Canter Cremers de lijst met voor de gemeenteraad verkiesbare leden aangeboden op het gemeentehuis. Ambtenaar Francis Kraan heeft de lijst gecontroleerd en geaccepteerd. D66 Oude IJsselstreek doet dus ook in 2014 mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.  VERKIEZINGEN 2014 / NIEUWSBRIEF

 

 

01-02-2014 Verkiezingsprogramma staat op de site


Het verkiezingsprogramma 2014-2018 van D66 Oude IJsselstreek staat op de site.
U kunt ons programma lezen op de speciale pagina's die u oproept via het linkermenu.
Ook is het mogelijk om het programma als PDF-bestand op te roepen.


VERKIEZINGEN 2014 / NIEUWSBRIEF

INHOUD Programma

 

30-1-2014 gemeente laat Fidessa failliet gaan

 

De wethouder gaf tijdens de raadsvergadering aan dat het door D66 ingebrachte plan om op een nette manier afscheid te nemen van welzijnsorganisatie Fidessa positieve elementen bevatte. Toch raadde ze de raad af om de motie om dit reddingsplan uit te voeren te steunen. De coalitiepartijen PvdA, Lokaal Belang en VVD stemden niet voor.

Ook de door het CDA gesteunde oproep van D66 om de volgende morgen nog een ultieme poging te doen om de voorgenomen failissementsaanvraag door de insprekende Fidessa directrice te voorkomen werd door de wethouder en coalitie afgehouden.

U leest de woordvoering en motie hier: 2014 - Raad 29 jan - Fidessa Welzijn

 

30-01-2014 Raad gaat akkoord met aanbesteding zwembaden

 

 

De discussie over de zwembaden is een dossier dat niet de schoonheidsprijs verdient. D66 heeft vaak en veel vragen gesteld en kan zich niet vinden in de wijze waarop het traject is gelopen. De waarde en waardering voor de inbreng van het lokaal initiatief wordt door D66 als zeer belangrijk ervaren en deze opdracht is voor ons niet voldoende meegenomen. De gewekte verwachtingen en beloften bij zowel ons als initiatiefnemers komen niet overeen met de gepresenteerde uitkomst.

 

Tijdens de raadsvergadering van 30 januari blijkt dat we daar alleen in staan. We zijn wel verheugd dat er voldoende zwemvoorzieningen blijven en dat het buitenbad open blijft en hebben wel ingestemd met de daardoor raadsbreed gedragen motie waarin een aantal zaken nog helderder worden. U leest hier meer over de zwembadendiscussie: 2014 - Raad 30 jan - Aanbesteding Zwembaden

 

 

30-01-2014 Overheid moet Tussenheid worden

 

Angelique van der Meer deed tijdens de raadsvergadering de woordvoering over Optimale Bestuursaanpak. Haar en onze vizie: Wij moeten er aan wennen dat we geen overheid meer zijn, maar een TUSSENheid!

Lees de woordvoering hier: 2014 - Raad 30 jan - Optimale Besturingsaanpak

 


 


29-01-2014 Reactie op vragen aan B&W over zwembadenHet college heeft een brief gestuurd met daarin antwoorden op de door ons gestelde vragen. U leest het hier: V&A aanbesteding De Paasberg

23-01-2014  Een alternatief voor het asociale beleid over Fidessa

In de afgelopen maanden is er een groot gebrek ontstaan aan goede communicatie tussen de gemeente en de plaatselijke welzijnsorganisaties. Dit is in de laatste weken geëscaleerd, waardoor de gemeente er voor kiest, om een welzijnsinstelling, Fidessa,  failliet te laten gaan, terwijl de medewerkers en de activiteiten van de organisatie steeds geprezen worden. D66 heeft een eigen voorstel uitgewerkt en besproken met de partijen, die nu als alternatief is aangeboden aan het college en de raad.

18-01-2014 Aanmelden voor Nieuwsbrief

De leden van D66 ontvangen regelmatig de door de fractie uitgegeven Nieuwsbrief, met daarin actuele zaken en nieuwsberichten over de politiek in de gemeente Oude IJsselstreek.
Steeds vaker wordt ons gevraagd door niet leden of zij deze berichten ook mogen ontvangen. Uiteraard is dat mogelijk! De nieuwsbrief ontvangt u dan gratis op het door u aangegven mailadres.
Door op <deze tekst> te klikken verschijnt er een aanmeldscherm, waardoor u automatisch wordt opgenomen in onze lijst voor de Nieuwsbrief. U kunt uiteraard ook lid worden van D66

16-01-2014 Raadsrotonde Evaluatie Schuldhulpdienstverlening

Tijdens de raadsrotonde op donderdag 16 januari heeft D66 haar kanttekeningen verwoord en een aantal vragen gesteld aan wethouder Finkelflugel (Lokaal Belang) naar aanleiding van de van het college ontvangen memo Evaluatie Schuldhulpverlening.
u leest de vragen hier: Rotonde - Schuldhulpverlening

 


19-12-2013 Brief naar college ivm Munstermanstraat

D66 heeft samen met het CDA een brief gestuurd over de voorgenomen afsluiting van de Munstermanstraat voor gemotoriseerd verkeer. Dit heeft grote gevolgen voor ondermeer de verkeerssituatie op de Rabelingstraat. U leest de brief hier: Vragen Munstermanstraat

15-12-2013 Video op YouTube geplaatst

'Terugblik D66 Oude IJsselstreek 2009-2013'
'In 2009 is D66 Oude IJsselstreek opgericht. In 2010 kwamen we succesvol met 3 raadsleden in de gemeenteraad. D66 Oude IJsselstreek heeft zich daarna 4 jaar lang intensief ingezet voor de belangen van de bewoners binnen deze gemeente. Uiteraard blijven we dit ook de komende jaren doen! Met dit filmpje blikken we terug op afgelopen raadsperiode. De video is hier te zien.

12 december 2013 - Raadsvergadering

De raadsvergadering begon met de benoeming van Jorick Messink als fractie-assistent van D66. Deze jonge democraat legde de eed af en na de felicitaties met bloemen konden de beraadslagingen beginnen.
Er stonden drie raadsvoorstellen op de agenda waar we als D66 niet mee in konden stemmen.
Angelique van der Meer-Schepers verwoordde onze visie over "Welzijn vanaf Nul" en "Transitie Jeugdzorg".
Fractievoorzitter Hayo Canter Cremers kwam met een alternatief voorstel voor het raadsstuk over de "stimulering woningbouw".
De woordvoeringen staan hier:

28 november 2013 - Participatiewet


 

De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociaal werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. Er is dus straks één regeling voor iedereen die in staat is om te werken die vanuit één organisatie georganiseerd wordt. De gemeente heeft daarbij een centrale rol. D66 wil dat de gemeentelijke bijdrage in de participatie is gebaseerd op 3 denkrichtingen die niet op de organisatie maar op de mens zijn geënt.

<Hier leest u de woordvoering door Angelique van der Meer-Schepers>

 

28 november 2013 - Drank- en horecaverordening

Landelijke regelgeving vereist een nieuwe drank- en horecaverordening. Dit heeft ook gevolgen voor de buurthuizen en kantines van bijvoorbeeld sportverenigingen.
De woordvoering die we hebben gevoerd is hier te lezen:

28 november 2013 - Windmolens bij grensdorp Netterden

Een raadsvergadering die veel belangstelling trok omdat de gemeenteraad moest beslissen of zij in zou stemmen met de mogelijkheid dat er meer windmolens om Netterden gebouwd mogen worden. D66 Oude IJsselstreek stemde voor. Rigo verwoordde waarom:

13 november 2013 - Leden kiezen de lijst voor gemeenteraadsverkiezingen

Op dinsdag 12 november is de kieslijst vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering van D66. Er is een speciale pagina op de site met nieuws rond de verkiezingen. Zie ook:

13 november 2013 - antwoord op vragen ivm A3-Netterden

Vandaag hebben we een reactie ontvangen van het college op onze vragen over de nieuwe afrit van de Duitse A3 ter hoogte van Netterden. U leest de vragen en antwoorden hier:

7 november 2013 - 2e termijn Raad over begroting 2014-2017 en 2e Berap

Uit het debat: Gaten in de begroting, uitleg dat slecht wegonderhoud leidt tot zeker 10 keer duurder wegreconstructie en dat we niet instemmen met de “Kwijlmotie”, het woord van de dag volgens twitter naar aanleiding van de niet aangenomen hondenbelastingmotie van de PvdA.  U leest onze woordvoering in tweede termijn aansluitend op de eerste termijn op deze pagina:

5 november 2013 - 1e termijn Raad over begroting 2014

 

Tijdens de algemene beschouwingen heeft fractievoorzitter Hayo Canter Cremers aangegeven dat D66 het niet eens is met de voorliggende begroting. Er zijn, deels samen met PvdA en CDA, amendementen ingediend, om een wel sluitende meerjarenbegroting te kunnen presenteren.

De volledige tekst leest u hier:

30 oktober 2013 - Antwoord en Reactie op vragen begroting 2014

Op 29 oktober heeft het college een reactie gestuurd nav onze vragen over de begroting 2014. Dit antwoord heeft tot een vervolgbrief geleid. Antwoord en vervolgreactie leest u hier:

antwoord ontvangen over vragen ivm reclameborden

Op de pagina met de vragen over de reclameborden is het van de gemeente ontvangen antwoo